Contractul de mediere

Contractul de mediere se încheie în formă scrisă , sub sancţiunea nulităţii absolute. Acesta se semnează de către părţile aflate în conflict şi de mediator ,( art 47 alin 1,din Legea 192/2006).

Contractul de mediere cuprinde sub sancţiunea anulării următoarele clauze:

  1. IDENTITATEA părţilor aflate în conflict sau după caz , a reprezentanţilor lor,
  2. MENŢIONAREA tipului sau a obiectului conflictului;
  3. DECLARAŢIA părţilor , că au fost informate de către mediator cu privire la efectele acesteia şi regulile aplicabile ;
  4. OBLIGAŢIA mediatorului de a păstra confidenţialitatea şi decizia părţilor privind păstrarea confidenţialităţii , după caz( art 45 din Legea 370/2009 ce modifică Legea 192/2006)

Contractul mai cuprinde şi prevederi referitoare la:semnare-contract-parc-industrial

  1. Angajamentul părţilor aflate în conflict de a respecta regulile aplicabile medierii,
  2. Obligaţia părţilor aflate în conflict de a achita ONORARIUL cuvenit mediatorului şi cheltuielile efectuate de acesta pe parcursul medierii în interesul părţilor, precum şi modalităţile de avansare şi de plată a acestor sume , inclusiv în caz de renunţare la mediere sau de eşuare a procedurii, precum şi proporţia care va fi suportată de către părţi , ţinăndu-se cont , dacă este cazul, de situaţia lor socială. Dacă nu s-a convenit altfel , aceste sume vor fi suportate de către ambele părţi în mod egal;
  3. Înţelegerea părţilor privind limba în care urmează să se desfăşoare medierea( art 45 din Legea 192/2006).
  4. Numărul de exemplare în care va fi redactat acordul în cazul în care acesta va fi în formă scrisă corespunzător numărului părţilor semnatare ale acordului de mediere.
  5. Obligaţia părţilor de a semna procesul -verbal întocmit de către mediator, indiferent de modul în care se va încheia medierea,(art 45 din Legea 370/2009)

În contractul de mediere pot fi prevăzute şi alte clauze , în condiţiile legii.

Sub sancţiunea nulităţii absolute, contractul de mediere nu poate cuprinde clauze care contravin legii sau ordinii publice.

Dacă , pe parcursul procedurii de mediere , apar cheltuieli neprevăzute , efectuate în interesul părţilor şi cu acordul acestora, se va încheia o anexă la contractul de mediere, (art 46 alin 1 ?i 2).