Procedura

Părţile persoane fizice sau juridice , sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii , inclusiv , dacă este cazul , după declanşarea unui proces in faţa instanţelor competente , în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă , de familie , în materie penală precum şi în alte materii .

Dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea .Dacă una dintre părţi refuză în scris participarea la şedinţa de informare, nu răspunde invitaţiei formulate ori nu se prezintă la dată fixată pentru sedinţa de informare , se intocmeşte un proces verbal , care se depune la dosarul instanţei .

Instanţa va respinde cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la sedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată , sau după declanşarea procesului pănă la termenul dat de instanţă în acest scop .

Procedura medierii are o fază prealabilă , încheierii contractului de mediere

1. Părţile care au formulat acţiune în justiţie şi doresc soluţionarea conflictului pe calea medierii , pot face cunoscut instanţelor faptul că doresc soluţionarea cauzei prin intermediul noii proceduri , solicitând în acest sens suspendarea cauzei , în baza art 242, alin .1, pct. 1 Cod Procedură civilă.

2 Părţile aflate în conflict se pot prezenta împreună la mediator.

3 În cazul în care se prezintă numai una dintre părţi ,mediatorul ,la cererea acesteia, va adresa celeilalte părţi o invitaţie scrisă , în vederea informării şi acceptării medierii , stabilind un termen de cel mult 15 zile.

Invitaţia se transmite prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii textului. Partea solicitantă va furniza mediatorului datele necesare contactării celeilalte părţi,( art 43 alin 1 şi 2 din Legea 370/2009 ce modifică Legea 192/2006).

În cazul imposibilităţii de prezentare a vreuneia dintre părţile convocate , mediatorul poate stabili , la cererea acesteia , o nouă dată în vederea informării şi acceptării medierii . în cazul acceptării , părţile în dispută şi mediatorul vor semna contractul de mediere.

4. Dacă cealaltă parte refuză în mod explicit medierea ori nu răspunde invitaţiei menţionate sau nu se prezintă de două ori la rand , la datele fixate, pentru semnarea contractului de mediere , medierea se consideră neacceptată, (art .43 , alin .3 din Legea 192/2006 modificată).

5. Mediatorul poate face şi alte demersuri legale pe care le consideră necesare pentru invitarea părţilor la mediere , cu respectarea dispoziţiilor legii medierii( art. 43, alin.4)

4)Înainte de începerea sedinţei de mediere părţile semnează contractul de mediere.

Este interzisă desfăşurarea şedinţelor de mediere , înainte de încheierea Contractului de mediere. Contractul se încheie între mediator , pe de o parte , şi părţile aflate în conflict pe de altă parte, ( art 44 alin 1 şi 2 din Legea medierii).